Name Grade Username Date
Lorax V4 Mix_Royce 2018/09/03
Marrekesh Into Dyno V8 hoyt_austin 2018/12/26
Sting Right V8 hoyt_austin 2018/12/26
Scissor Action V8 hoyt_austin 2018/12/26
The swoop V4 hoyt_austin 2018/12/26
Alex's Problem V6 bobbyshih 2018/11/11
Art of Nothing V8 takuto 2018/09/09
Lynn Hill's Traverse V8 hoyt_austin 2018/10/14
Boxcar Arete V8 hoyt_austin 2018/10/14
Lorax V4 takuto 2018/09/02
The Buddha V6 takuto 2018/09/08
Lorax V4 jtrotter 2018/09/28
Boxcar Arete V8 takuto 2018/09/03
A New Pair of Glasses V7 zahgck 2018/08/31
Black Boulder Problem V5 takuto 2018/08/28
The Lorax V4 takuto 2018/08/10